Kronika

Statut i władze uczelni

Władze Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach:
Rektor  dr Andrzej Błachut
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i  Środowisku i Wydziału Nauk Humanistyczno-Ekonomicznych  dr Barbara Parka

 

1. Postanowienia ogólne

§1


1.  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach zwana dalej "uczelnią" jest niepubliczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz niniejszego statutu.
2.  Założycielem uczelni jest Kieleckie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. w Kielcach zwane dalej "założycielem".
3.  Siedzibą uczelni jest miasto Kielce.
4.  Uczelnia ma osobowość prawną i jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, ze zm.), pod liczbą porządkową "72".
5.  Nadzór nad działalnością uczelni sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie.
6.  Uczelnia działa na zasadzie wolności badań naukowych i wolności nauczania.
7.  Uczelnia używa skrótu nazwy "WSU", a w stosunkach z zagranicą może posługiwać się nazwą "Stanislaw Staszic University of Arts and Sciences in Kielce".

§2


Do podstawowych zadań uczelni należy:
1)  kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej,
2)  podnoszenie kwalifikacji różnych grup zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
3)  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
4)  kształcenie i promowanie kadr naukowych,
5)   rozwijanie i upowszechnianie oświaty, kultury, postępu ekonomicznego i technicznego w społecznościach lokalnych i regionalnych,
6)  współpraca z placówkami i instytucjami w celu doskonalenia procesu dydaktycznego, jak też zabezpieczenia przyszłych miejsc pracy. W tym celu może działać w uczelni Rada Patronacka złożona z przedstawicieli tych placówek.

§3


1.  Organizację i tok studiów określa rektor na podstawie odpowiednich uchwał senatu.
2.  Studia podyplomowe oraz kursy dokształcające tworzy i znosi rektor na wniosek dziekana i po zasięgnięciu opinii założyciela.

2. Organizacja uczelni

§4


1.  Podstawową jednostką organizacyjną w uczelni jest wydział.
2.  Wydział prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz kształcenie kadr w ramach co najmniej jednego kierunku studiów oraz studia podyplomowe i kursy dokształcające.
3.  Kierownikiem wydziału jest dziekan.
4.  Wydziały są tworzone, przekształcane i znoszone przez rektora po zasięgnięciu opinii założyciela i kanclerza, z własnej inicjatywy bądź na wniosek tych organów.
5.  Utworzenie wydziału wymaga zapewnienia odpowiedniej bazy materialno-dydaktcznej niezbędnej do zabezpieczenia realizacji zadań dydaktycznych i naukowych.
6.  W ramach wydziału mogą być tworzone:
1)  instytuty,
2)  katedry,
3)  zakłady,
4)  inne jednostki organizacyjne o charakterze ogólnouczelnianym, takie jak: akademicki inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, park technologiczny,
5)  jednostki dydaktyczne o zadaniach ogólnouczelnianych, takie jak np.: studium języków obcych, studium języka polskiego dla cudzoziemców, studium wychowania fizycznego.
6)  w ramach jednostek organizacyjnych wym. w pkt. 1-3 mogą być tworzone jednostki pomocnicze o charakterze doświadczalnym, gospodarczym i usługowym: pracownie i laboratoria.
7)  w jednostkach określonych w pkt. 1-2 mogą zostać powołane zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne.
7.  Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.6 pkt 1-3, 6, tworzy, przekształca i znosi dziekan po uzyskaniu opinii rady wydziału i rektora. Kierowników jednostek pomocniczych powołuje dziekan.
8.  Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.6 pkt. 4, tworzy, przekształca i znosi rektor po uzyskaniu zgody senatu i założyciela.
9.  Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt.5, tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek dziekanów zainteresowanych wydziałów, na rzecz których mają działać, zaopiniowany przez rady wydziałów. Kierowników tych jednostek powołuje rektor na wniosek dziekanów.
10.  Wewnętrzną strukturę organizacyjną wydziału określa dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału i rektora.

§5


1.  Instytut może być jednostką wydziałową lub międzywydziałową.
2.  Instytut prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz kształcenie kadr w zakresie określonych dziedzin nauki i/lub sztuki, dyscyplin lub specjalności naukowych i/lub artystycznych.
3.  Instytut można tworzyć,  gdy w proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej 5 osób zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, bądź posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego.
4.  Jeżeli instytut w ciągu 2 lat nie spełnia warunków określonych w ust.3, podlega przekształceniu w katedrę.
5.  Instytutem kieruje dyrektor powoływany przez rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

§6


1.  Katedra może być jednostką wydziałową, instytutową lub międzywydziałową.
2.  Katedra organizuje i prowadzi prace badawcze i dydaktyczne w zakresie wyodrębnionej dyscypliny lub specjalności naukowej i/lub artystycznej.
3.  Katedrę można tworzyć, gdy w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym co najmniej 1 osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego i co najmniej 2 osoby posiadające stopień naukowy doktora.
4.  Jeżeli katedra w ciągu 2 lat nie spełnia warunków określonych w ust.3, podlega przekształceniu w zakład.
5.  Katedrą kieruje kierownik powoływany przez dziekana w porozumieniu z rektorem po zaopiniowaniu przez radę wydziału.

§7

1.  Zakład może być jednostką wydziałową lub instytutową i prowadzi badania naukowe w zakresie specjalności naukowej i/lub artystycznej oraz uczestniczy w procesie dydaktycznym.
2.  Zakład można tworzyć, gdy w jego składzie osobowym jest co najmniej 1 osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
3.  Kierownika zakładu powołuje dziekan w porozumieniu z rektorem po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

§8


1.  Dla wykonania określonego zadania naukowego lub dydaktycznego rektor/dziekan/dyrektor instytutu/kierownik katedry może powołać zespól badawczy lub dydaktyczny.
2.  Kierownika zespołu badawczego lub dydaktycznego na okres realizacji zadania powołuje dziekan.

§9


1.  Akademicki inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu technologii i park technologiczny można tworzyć, gdy w proponowanym składzie jest co najmniej 7 osób, w tym co najmniej 3 osoby ze stopniem naukowym.
2.  Powołania dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i centrum transferu technologii dokonuje się w trybie przewidzianym w ustawie.
3.  Dyrektora parku technologicznego powołuje rektor w porozumieniu z założycielem i kanclerzem.

§10


1.  Jednostki organizacyjne wym. w §4 ust.6 działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez organy jednoosobowe uprawnione do ich utworzenia.
2.  Przekształcenie bądź likwidacja jednostek organizacyjnych wym. w §4 ust.6 następuje w trybie przewidzianym dla ich utworzenia w przypadku zmiany struktury organizacyjnej uczelni bądź wydziału, jak również w przypadku prowadzenia przez jednostkę działalności sprzecznej z jej regulaminem.

§11


1.  Okres powołania dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust.6 pkt.1-5 oraz kierownika jednostki pomocniczej, o której mowa w §4 ust. 6 pkt. 6 jest równy czasowi kadencji organów jednoosobowych uczelni.
2.  Odwołanie z funkcji dyrektora/kierownika jednostki następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania, z tym, że odwołanie przed upływem okresu powołania może nastąpić w przypadkach wym. w § 31 oraz w przypadku stwierdzenia przez organy nadzorujące (rektor, dziekan, rada nadzorcza itp.) i kontrolne rażących nieprawidłowości w działalności jednostek im podległych.

§12


1.  Uczelnia prowadzi jednostki ogólnouczelniane:


1)  archiwum,
2)  bibliotekę,
3)  wydawnictwo uczelniane.


2.  Powyższe jednostki tworzy, przekształca i znosi rektor po zasięgnięciu opinii senatu i założyciela.


3.  W skład uczelni wchodzi biblioteka, która jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.


4.  Funkcjonujący w uczelni system biblioteczno-informacyjny jest dostępny dla studentów i pracowników uczelni oraz osób niebędących pracownikami i studentami uczelni i w jego skład wchodzą:
1)  biblioteka główna,
2)  biblioteki wydziałowe z czytelniami,
3)  katalog podstawowy i w wersji elektronicznej.


5.  Biblioteka przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców: paszportu lub karty pobytu), adres zamieszkania, miejsce pracy lub pobierania nauki, a w przypadku studentów również numer albumu.


6.  W uczelni działa rada biblioteczna, powoływana i odwoływana przez rektora w składzie: dyrektor biblioteki jako przewodniczący oraz po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową odpowiadającą prowadzonym w uczelni kierunkom.


7.  Do kompetencji rady bibliotecznej należą:
1)   uchwalanie regulaminu bibliotecznego,
2)  sporządzanie planu zakupu książek na dany rok akademicki,
3)  sporządzanie planu prenumeraty czasopism specjalistycznych i naukowych,
4)  sporządzanie planu działalności biblioteki na dany rok akademicki obejmującego oprócz działalności statutowej różne przedsięwzięcia np. wystawy, prezentacje, promocje książek i autorów.


8. Osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni mogą korzystać z systemu biblioteczno-informacyjnego na następujących zasadach:
1)  wypełnią formularz zgłoszenia korzystania z biblioteki zawierający m.in. dane osobowe i poświadczą zapoznanie się z regulaminem bibliotecznym,
2)  zawrą z biblioteką umowę na korzystanie z jej zbiorów na okres co najmniej roku,
3)  opłacą jednorazową kaucję w wysokości 500 zł, z której zostaną pokryte ewentualne straty z tytułu niezwrócenia wypożyczonych książek,
4)  opłacą jednorazową składkę roczną w wysokości 100 zł,
5)  otrzymają legitymację biblioteki.
3. Organy uczelni

§13


1.  Organami kolegialnymi uczelni są senat i rady wydziałów.


2.  Organami jednoosobowymi uczelni są rektor, dziekani i kanclerz.


3.  Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów i kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa.

§14


Zakres zadań i uprawnień kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni określa ustawa oraz statut.

§15


1.  Do kompetencji senatu, oprócz określonych w ustawie, należy:
1)  opiniowanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
2)  określanie warunków prowadzenia i uczestniczenia nauczycieli akademickich w pracach naukowych,
3)  wyrażanie opinii w sprawach przekazanych przez inne organy uczelni lub założyciela albo 2 członków senatu.


2.  Do kompetencji rady wydziału, oprócz określonych w ustawie, należy:
1)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,


2)  opiniowanie planu naukowo-badawczego wydziału,


3)  wyrażanie opinii w sprawach utworzenia, przekształcenia, likwidacji jednostek organizacyjnych wydziału wskazanych w statucie,


4)  wyrażanie opinii w sprawach personalnych wskazanych w statucie,


5)  określanie specjalności i specjalizacji studiów w ramach danego kierunku i poziomu kształcenia


6)  wnioskowanie o ustalenie rozmiarów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów oraz poziomach kształcenia,


7)  wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,


8)  wyrażanie opinii w sprawach przekazanych przez dziekana i inne organy uczelni.

§16


1.  Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Rektor jest przełożonym pracowników oraz studentów uczelni.
3.  Do kompetencji rektora, oprócz określonych w ustawie, należą:
1)  zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania uczelni,
2)  zapewnienie wysokiego poziomu dydaktycznego i naukowo-badawczego uczelni, zwłaszcza poprzez sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą jednostek organizacyjnych uczelni,
3)  ustalanie kierunków współpracy zagranicznej oraz zawieranie umów o współpracy z podmiotem zagranicznym po uzyskaniu zgody założyciela,
4)  składanie rocznych sprawozdań z działalności uczelni senatowi i założycielowi oraz przedstawianie ich do wiadomości ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
5)  wykonywanie uchwał senatu,
6)  występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, po uzyskaniu akceptacji założyciela,
7)  w porozumieniu z kanclerzem określanie zasad i wysokości opłat pobieranych w uczelni, a także określanie stosowanych przez uczelnię wzorców umów o świadczenie nauki, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji założyciela,
8)  nadawanie, po uzyskaniu akceptacji założyciela, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania w uczelni,
9)  nadawanie, po uprzednim zatwierdzeniu przez założyciela, regulaminów przyznawania świadczeń z funduszy, o których mowa w §53 ust.1,
10)  powoływanie i odwoływanie organów jednoosobowych i kierowników jednostek organizacyjnych wskazanych w statucie,
11)  ustanawianie pełnomocników,
12)  powoływanie komisji rektorskich,
13)  upoważnianie imienne pracowników uczelni do podejmowania czynności prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,
14)  wydawanie innych niezastrzeżonych dla pozostałych organów uczelni regulaminów i zarządzeń oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów uczelni lub założyciela.
4.  Rektor w czasie swojej kadencji może powołać kolegium rektorskie, będące jego organem opiniodawczo-doradczym. Jego skład ustala rektor.
5.  Decyzje i oświadczenia woli rektora wywołujące skutki finansowe dla uczelni wymagają dla swej ważności zgody założyciela.

§17


1.  Prorektora powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii założyciela, a także opinii senatu wyrażonej w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Zakres kompetencji prorektora określa rektor.
2.  Prorektorem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

§18


1.  Dziekan kieruje wydziałem.


2.  Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.


3.  Dziekanem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.


4.  Do kompetencji dziekana, oprócz wymienionych w ustawie, należą:
1)  opracowywanie projektów planów studiów i programów nauczania zgodnie z prowadzonymi na wydziale kierunkami i specjalnościami studiów oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie wydziału,
2)  opracowywanie projektów planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie wydziału,
3)  opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności wydziału,
4)  opracowywanie planu naukowo-badawczego wydziału,
5)  organizowanie i nadzorowanie procesu dydaktyczno-naukowego na wydziale,
6)  realizowanie ustalonych kierunków współpracy zagranicznej w zakresie związanym z wydziałem,
7)  zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im,
8)  wykonywanie uchwał rady wydziału,
9)  występowanie do rektora z wnioskami o zatrudnienie i zwolnienie pracowników wydziału,
10)  określanie podstawowych kierunków prowadzonych na wydziale badań naukowych i troska o ich wysoki poziom,
11)  powoływanie i nadzór nad działalnością komisji dziekańskich i wydziałowych,
12)  podejmowanie decyzji w sprawach studenckich,
13)  nadzór nad realizacją pomocy materialnej dla studentów wydziału,
14)  kierowanie studentów na praktyki zawodowe,
15)  powoływanie opiekunów grup studenckich,
16)  tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wydziału wskazanych w statucie oraz nadzór nad ich działalnością,
17)  powoływanie kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych wydziału wskazanych w statucie,
18)  w porozumieniu z rektorem ustanawianie pełnomocników,
19)  zapewnienie przestrzegania prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie wydziału,
20)  wydawanie niezastrzeżonych dla innych organów uczelni zarządzeń.


5. Dziekan w czasie swojej kadencji może powołać kolegium dziekańskie, będące jego organem opiniodawczo-doradczym. Jego skład ustala dziekan.

§19


1.  Zastępcą dziekana jest prodziekan. Prodziekanem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień doktora. Zakres kompetencji prodziekana ustala dziekan.
2.  Liczba prodziekanów wynosi nie więcej niż 3. Ich liczbę ustala dziekan w porozumieniu z rektorem. Powołuje ich i odwołuje rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii senatu.

§20


1.  Kanclerz kieruje administracją, finansami i gospodarką uczelni z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów uczelni.
2.  Kanclerz:
1)  podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z tym że czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają uprzedniej zgody założyciela,
2)  ustala plan rzeczowo-finansowy i przedkłada go do zatwierdzenia założycielowi,
3)  sporządza roczne sprawozdanie finansowe z działalności uczelni i przedkłada je do akceptacji założycielowi,
4)  zapewnia pomieszczenia, wyposażenie w sprzęt, aparaturę i zaopatrzenie w materiały, a także zabezpiecza środki finansowe na zakup zbiorów bibliotecznych,
5)  organizuje działalność wydawniczą uczelni,
6) wydaje regulamin biblioteki uczelnianej i pracowni komputerowej.

§21


1.  Zastępcą kanclerza jest kwestor, który pełni funkcję głównego księgowego. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.
2.  Kwestora i jego zastępcę wskazuje założyciel, a powołuje i odwołuje rektor.

§22


1.  W skład senatu wchodzą:


1)  rektor jako przewodniczący,
2)  prorektorzy,
3)  dziekani,
4)  kanclerz,
5)  przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 2 z każdego wydziału,
6)  przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
7)  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
8)  2 przedstawiciele założyciela,
9)  przedstawiciele studentów w liczbie wynoszącej 1/5 ogólnej liczby członków senatu.


2.  W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym: dyrektor biblioteki i kwestor oraz doraźnie inne zaproszone osoby.
 

§23


1.  Wybory do senatu zarządza rektor i podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w uczelni, czas i miejsce wyboru przedstawicieli do senatu na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem wyborów.
2.  Wybory do senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, powołana przez rektora, w której skład wchodzą: dwaj nauczyciele akademiccy, z tym, że przynajmniej jeden nauczyciel powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz pracownik niebędący nauczycielem akademickim. Członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego komisji.
3.  Członek komisji nie może kandydować w wyborach.
4.  Wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do senatu dokonują spośród siebie nauczyciele zatrudnieni w uczelni w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
5.  Wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do senatu dokonują spośród siebie pracownicy zatrudnieni w uczelni w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
6.  Listy uprawnionych do głosowania sporządza uczelniana komisja wyborcza.
7.  Każdy z wyborców, o których mowa w ust. 4, ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż 2 kandydatów w grupie profesorów i doktorów habilitowanych ze swojego wydziału i nie więcej niż jednego kandydata w grupie pozostałych nauczycieli akademickich uczelni.
8.  Każdy z wyborców, o których mowa w ust. 6, ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata.
9.  Kandydować do senatu mogą nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
10.  Uczelniana komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów i umieszcza na kartach wyborczych nazwiska tych kandydatów, których zgłosiło co najmniej 3 wyborców. Karty wyborcze sporządzane są w ilości dokładnie odpowiadającej liczbie uprawnionych do głosowania i są opieczętowane pieczęcią uczelni.
11.  Głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez wrzucenie karty wyborczej do opieczętowanej urny.
12.  Dopuszcza się możliwość oddania głosu korespondencyjnie za pośrednictwem poczty. W przypadku listownego przekazania karty do głosowania, pracownik nie powinien podawać swoich danych na kopercie lub karcie do głosowania. Wypełnioną kartę do głosowania pracownik winien przesłać listem zwykłym bez oznaczenia nadawcy.
13.  Po zakończeniu głosowania, rozpieczętowaniu urny i przeliczeniu głosów uczelniana komisja wyborcza sporządza protokół.
14.  Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
15.  W przypadku uzyskania największej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów ostateczny wybór kandydata następuje w głosowaniu przeprowadzonym w drugiej turze.
16.  Wyniki wyborów wywieszane są w uczelni na tablicach ogłoszeń, a wybrani przedstawiciele otrzymują od uczelnianej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze.
17.  Protokół wraz z zapieczętowanymi kartami do głosowania komisja przekazuje rektorowi w terminie trzech dni od daty wyborów,
18.  Ważność wyborów stwierdza rektor.
19.  W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu członka senatu będącego przedstawicielem nauczycieli akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w jego miejsce wchodzi kolejny z listy kandydat, który otrzymał największą ilość głosów. W przypadku braku takiego kandydata, przedstawiciela na wakujące miejsce powołuje rektor.
20.  Wygaśniecie mandatu, o którym mowa w ust. 19, następuje w przypadku:
1)  śmierci członka senatu,
2)  zrzeczenia się mandatu,
3)  rozwiązania stosunku pracy,
4)  ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
5)  skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
21. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje senat zwykłą większością głosów.

§24


1.  Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor przynamniej raz na trzy miesiące, z wyjątkiem okresu przerwy letniej.
2.  Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków senatu, w terminie 10 dni od złożenia wniosku.
3.  Senat może powoływać stałe i doraźne komisje oraz zespoły w celu przygotowania materiałów będących przedmiotem posiedzeń. Senat ustala ich skład oraz zakres działania.
4.  Uchwały senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
5.  W sprawach personalnych należących do właściwości senatu głosowania są tajne.
6.  Uchwały senatu dotyczące określenia warunków i trybu rekrutacji na studia podawane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w uczelni.

§25


1.  W skład rady wydziału wchodzą:
1)  dziekan jako przewodniczący,
2)  prodziekani,
3)  kierownicy katedr,
4)  przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie 3,
5)  przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
6)  przedstawiciel pracowników niebedących nauczycielami akademickimi,
7)  przedstawiciele studentów w liczbie wynoszącej 1/5 ogólnej liczby członków rady wydziału.
2.  W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą obligatoryjnie z głosem doradczym pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.  W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym nauczyciele prowadzący zajęcia na wydziale w ramach umów cywilno-prawnych.

§26


1.  Wybory do rady wydziału zarządza dziekan i podaje do publicznej wiadomości, w sposób przyjęty w uczelni, czas i miejsce wyboru przedstawicieli do rady wydziału na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem wyborów.
2.  Do wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do rady wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia  §23 ust. 2 – 21.

§27


1.  Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, z wyjątkiem okresu przerwy letniej.
2.  Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, na wniosek rektora lub na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków rady wydziału, w terminie 10 dni od złożenia wniosku.
3.  Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

4. Tryb powoływania organów jednoosobowych uczelni

§28


1.  Rektora na kolejne kadencje powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu.
2.  Senat wyraża swoją opinię w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3.  Kandydata na stanowisko rektora może wysunąć założyciel lub senat.
4.  Zgłoszenie przez senat kandydatury na stanowisko rektora jest równoznaczne z pozytywną opinią, o której mowa w ust. 1.

§29


1.  Pierwszego dziekana nowo utworzonego wydziału powołuje na okres jednego roku rektor po zasięgnięciu opinii założyciela.
2.  Dziekana powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu i założyciela.
3.  Senat wyraża swoją opinię w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§30


Kanclerza powołuje, odwołuje oraz zatrudnia rektor spośród osób wskazanych przez założyciela po zasięgnięciu opinii senatu wyrażonej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 

§31


Odwołanie organów jednoosobowych i ich zastępców przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:
1)  śmierci,
2)  zrzeczenia się funkcji,
3)  rozwiązania stosunku pracy,
4)  ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
5)  skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

5. Założyciel uczelni

§32


1.  Do kompetencji założyciela należy:

1)  nadawanie uczelni statutu i wprowadzanie w nim zmian,
2)  sprawowanie nadzoru nad uczelnią poprzez:
a)  kontrolę wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni i prac wykonywanych przez ich pracowników,
b)  wgląd w akta i dokumenty uczelni oraz sporządzanie z nich wyciągów i kserokopii, żądanie informacji i sprawozdań,
c)  kontrolę obiegu dokumentów, akt, wpływu, przepływu środków finansowych i ich wydawania,
3)  uchylanie rozstrzygnięć kanclerza lub zastępcy kanclerza niezgodnych z przepisami prawa, statutem lub naruszających ważny interes uczelni,
4)  wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez uczelnię składników mienia o wartości powyżej 1 miliona złotych,
5)  wyrażanie zgody na przyjęcie przez uczelnię darowizny, spadku, zapisu o wartości powyżej 0,5 miliona złotych,
6)  nadawanie regulaminu organizacyjnego uczelni i wprowadzanie w nim zmian, 
7)  zatwierdzanie warunków (określonych przez senat) prowadzenia przez nauczycieli akademickich prac badawczych,
8)  zatwierdzanie regulaminów przyznawania świadczeń z funduszy, o których mowa w §53 ust.1,
9)  zatwierdzanie regulaminu określającego warunki i zasady wynagradzania nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników uczelni oraz regulaminu pracy,
10)  zatrudnianie rektora,
11)  zgłaszanie kandydatów na kanclerza i zastępcę kanclerza,
12)  podejmowanie decyzji o postawieniu uczelni w stan likwidacji po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów,
13)  w przypadku likwidacji uczelni wyznaczenie likwidatora i określenie jego uprawnień i obowiązków,
14)  złożenie ministrowi informacji o rozpoczęciu i zakończeniu likwidacji uczelni.


2.  Założyciel uchyla decyzję rektora lub kanclerza niezgodną z przepisami prawa lub statutem, a także decyzję naruszającą ważny interes uczelni, za wyjątkiem decyzji, do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

6. Pracownicy uczelni

§33
1.  Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na podstawie umowy o pracę.
2.  Nauczycielami akademickimi są:
1)  pracownicy naukowo-dydaktyczni,
2)  pracownicy naukowi,
3)  pracownicy dydaktyczni,
4)  dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.


3.  Pracownikami uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi są:
1)  pracownicy administracyjni,
2)  pracownicy biblioteczni niewymienieni w ust. 2 pkt. 4,
3)  pozostali pracownicy.


4.  Stanowiska, kwalifikacje oraz roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich określa ustawa, z tym że na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej po uzyskaniu pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Rozwoju Naukowego, która przeprowadza na wniosek dziekana wydziału postępowanie kwalifikacyjne obejmujące wymagania określone w §34 ust.3, oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.


5.  Osoby zatrudnione na stanowiskach dydaktycznych powinny spełniać ponadto następujące warunki:
1)  starszy wykładowca – stopień naukowy doktora i co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w zawodzie nauczycielskim lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 8-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych oraz dorobek dydaktyczny,
2)  wykładowca – stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych oraz dorobek dydaktyczny,
3)  instruktor – tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dorobek praktyczny w zakresie prowadzonego przedmiotu,
4)  lektor – tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dorobek praktyczny w zakresie nauczania języka obcego, albo obcokrajowiec posiadający wykształcenie wyższe i dorobek praktyczny w zakresie nauczania języka rodzimego jako obcego.
6.  Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć 8 lat.
7.  Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekroczyć 12 lat.
8.  Okresy, o których mowa w ust. 6 i 7, mogą zostać skrócone w przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego przed upływem w/w okresów odpowiednio stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, bądź wydłużone nie więcej niż o 5 lat w zależności od obciążenia obowiązkami dydaktycznymi, naukowymi i organizacyjnymi nauczyciela akademickiego. Decyzję podejmuje rektor.

9.  Do okresów, o których mowa w ust. 6-8, nie wlicza się okresów nieobecności w pracy wynikających z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia, a także okresów niezdolności do pracy spowodowanych chorobą trwających dłużej niż 6 miesięcy oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

§34


1.  Nauczycieli akademickich zatrudnia rektor z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana lub na wniosek dziekana.
2.  Od osób ubiegających się o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki wymaga się przedłożenia kserokopii wszelkich posiadanych dyplomów potwierdzających uzyskanie poszczególnych stopni i tytułów naukowych/zawodowych oraz wykazu dorobku naukowego i dorobku dydaktycznego lub praktycznego w zakresie odpowiedniej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
3.  W postępowaniu poprzedzającym zatrudnienie nauczyciela akademickiego rektor bierze pod uwagę:
1)  kwalifikacje określone w ustawie i statucie wymagane do objęcia danego stanowiska,
2)  reprezentowaną przez kandydata dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową,
3)  udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny lub praktyczny w zakresie odpowiedniej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.

§35


1.  W przypadku wykonywania przez nauczyciela akademickiego ważnych zadań organizacyjnych lub naukowych na rzecz uczelni rektor może obniżyć roczny wymiar jego zajęć dydaktycznych maksymalnie o 25 %.
2.  Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na umotywowany i udokumentowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana.
3.  W zależności od wymiaru obciążeń obowiązkami dydaktycznymi w danym roku akademickim, nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może być zwolniony przez rektora z obowiązków organizacyjnych lub naukowych.

§36


1.  Umowę o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi zawiera kanclerz.
2.  Umowę o pracę z rektorem zawiera założyciel.
3.  Stosunek pracy z rektorem, jak również z nauczycielem akademickim może być nawiązany także na podstawie mianowania. Mianowanie nauczyciela akademickiego w uczelni po raz pierwszy następuje po zakwalifikowaniu  w drodze konkursu ogłoszonego przez rektora na wniosek dziekana i przeprowadzeniu postępowania określonego w §34 ust.2 –3, którego dokonuje powołana przez rektora 3 osobowa komisja. Ogłoszenie o konkursie określa wykaz wymaganych dokumentów, termin ich składania, wymagania stawiane kandydatowi oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.
4.  Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany z przyczyn i  w trybie przewidzianym w ustawie, a także z innych ważnych przyczyn po uzyskaniu zgody rady wydziału.

§37


1.  Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich i innych pracowników zatrudnionych w uczelni określa regulamin wynagradzania ustalony przez rektora i zatwierdzony przez założyciela.
2.  Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich określa dziekan.

§38


1.  Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie.
2.  Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata lub częściej na wniosek dziekana. Oceny można także dokonać przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.
3.  Komisję oceniającą w składzie 3(5) osób powołuje dziekan spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale. W pracach komisji uczestniczy zawsze bezpośredni przełożony ocenianego.
4.  W przypadku dokonywania oceny członka komisji nie bierze on udziału w jej pracach.
5.  Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pracowników bibliotecznych.
6.  Komisja zasięga informacji od przedstawicieli studentów uczęszczających na zajęcia ocenianego pracownika, którzy swoją opinie wyrażają poprzez dobrowolne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

§39


Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się przede wszystkim następujące elementy:
1)  dorobek naukowy – liczbę i poziom publikacji, wyniki prac badawczych itp., ze szczególnym uwzględnieniem prac afiliowanych przez uczelnię,
2)  rozwój naukowy pracowników, którzy wykonywali prace naukowe pod opieką ocenianego,
3)  podnoszenie swoich kwalifikacji,
4)  pracę dydaktyczną – rodzaj i poziom prowadzonych zajęć, aktywność w usprawnieniach metodycznych, opiekę nad rokiem, grupą studencką itp.
5)  opinię wyrażoną przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego (uchwała Prezydium WRSS). Wniosek w tej sprawie kieruje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Oceniającej.
6)  opinię bezpośredniego przełożonego oraz dziekana,
7)  prace organizacyjne na rzecz uczelni,
8)  zgodność postępowania z etyką zawodu nauczycielskiego.

§40


1.  Komisja dokonująca oceny podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów.
2.  Komisja wyraża swoją ocenę stosując następującą skalę: ocena wyróżniająca, ocena pozytywna, ocena warunkowa, ocena negatywna.
3.  Każdy z ocenianych otrzymuje za pośrednictwem dziekana decyzję na piśmie wraz z uzasadnieniem.
4.  Od negatywnej oceny wydziałowe komisji oceniającej nauczyciel akademicki może się odwołać do rektora w terminie 14 dni od zapoznania się z oceną. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.
5.  Wnioski wynikające z oceny mają wpływ w szczególności na:
1)  nagrody i wyróżnienia,
2)  wysokość wynagrodzenia,
3)  powierzanie funkcji kierowniczych.

§41


1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie. Czas wykorzystania urlopu nie może kolidować z zajęciami naukowo-dydaktycznymi oraz organizacyjnymi w uczelni wykonywanymi przez nauczyciela akademickiego.
2.  Urlop powinien być wykorzystany w czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych, tj. w trakcie przerwy międzysemestralnej, bądź wakacyjnej.
3.  Tryb udzielania urlopów określa rektor.

§42


1.  Uczelnia może udzielić nauczycielowi akademickiemu urlopu innego niż wypoczynkowy w celach wymienionych w ustawie.
2.  Płatnego urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana i radę wydziału, zawierający  aktualny opis stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, dokumenty potwierdzające otwarcie przewodu, opinię promotora bądź konsultanta naukowego.
3.  Urlopu bezpłatnego dla celów naukowych udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez dziekana.
4.  Urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor na pisemny wniosek pracownika zawierający orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego tego pracownika.
5.  Przy rozpatrywaniu wniosku o urlop inny niż wypoczynkowy, rektor bierze pod uwagę przepisy ustawy, umotywowanie potrzeby urlopu, fakt, że urlop nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym i naukowym i toku pracy jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wnioskujący.

§43


1.  Za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego nauczyciel akademicki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie.
2.  W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzeka uczelniana komisja dyscyplinarna, którą powołuje rektor  w składzie określonym w ustawie.
3.  Kandydatów na przewodniczącego i członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej z grona nauczycieli akademickich zgłaszają dziekani wydziałów, a kandydatów z ramienia studentów uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
4.  Postępowanie dyscyplinarne wszczyna rzecznik dyscyplinarny powołany przez rektora.
5.  Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

7. Studia i studenci

§45


Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

§46


1.  Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2.  W przypadku rekrutacji na semestr letni zajęcia rozpoczynają się najpóźniej 1 marca i kończą ostatniego dnia lutego roku następnego.

§47


Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:
"Podejmując studia w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, uroczyście ślubuję:
-  wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności dla dobra mojej ojczyzny;
-  poznawać prawdę o człowieku, jego obowiązkach wobec społeczeństwa i środowiska;
-  dbać o godność studenta i dobre imię uczelni;
-  darzyć szacunkiem pracowników uczelni i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego;
-  przestrzegać przepisów obowiązujących w uczelni."

§48


Student może odbywać studia wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez radę wydziału.

§49


1.  W uczelni działa samorząd studencki studentów jako uczelniana rada samorządu studenckiego, będąca przedstawicielem wszystkich studentów wobec władz uczelni, a także reprezentująca ich na zewnątrz. Środki na jej działalność oraz na działalność innych organizacji zabezpiecza rektor. Mogą one też pochodzić z działalności tych organizacji.
2.  Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, jako organ uchwałodawczy samorządu studenckiego działa na podstawie ustawy i uchwalonego regulaminu, zgodnie ze statutem uczelni.
3.  Studenci mają prawo desygnowania swoich przedstawicieli do organów kolegialnych uczelni.
4.  Tryb wyboru przedstawicieli określa regulamin uczelnianej rady samorządu studenckiego.
5.  Studenci mają prawo do zrzeszania się na zasadach określonych w ustawie.

§50


1.  Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną.
2.  Komisja dyscyplinarna liczy trzech członków i składa się z przewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki oraz dwóch członków, z których jeden jest nauczycielem akademickim, a drugi studentem.
3.  Odwoławcza komisja dyscyplinarna liczy trzech członków i składa się z przewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki oraz dwóch studentów.
4.  Komisję dyscyplinarną i odwoławczą komisję dyscyplinarną oraz ich przewodniczących powołuje rektor. Kandydatów spośród nauczycieli akademickich przedstawia dziekan, natomiast spośród studentów uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
5.  Rektor może odwołać członka komisji w przypadku stwierdzenia, że nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków.
6.  Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
7.  Kadencja komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 października roku powołania a kończy z dniem 30 września roku następnego.
8.  Rzeczników dyscyplinarnych do spraw studenckich powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich na okres kadencji organów uczelni.

§51


1.   Zgromadzenia na terenie uczelni odbywają się wyłącznie za zgodą rektora i założyciela zgodnie z ustawą oraz poniższymi zasadami porządkowymi:
1)  w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
2)  zgromadzenie powinno mieć swojego przewodniczącego, który otwiera, kieruje i zamyka zgromadzenie,
3)  organizatorzy odpowiadają za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia i podejmują w tym celu środki przewidziane w obowiązujących przepisach,
4)  organizatorzy i przewodniczący mają prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy lub usiłuje udaremnić zgromadzenie,
5)  z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są zobowiązani, bez uzasadnionej zwłoki, opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie,
6)   organizatorzy są zobowiązani do uporządkowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, w których odbywało się zgromadzenie.
2.  Organizatorzy powiadamiają pisemnie rektora i założyciela o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, wskazując dokładny termin i cel zwołania zgromadzenia, liczbę spodziewanych uczestników i osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia, w tym za ewentualne szkody wyrządzone uczelni.
3.  Za udostępnianie pomieszczeń uczelni i sprzętu audio-wizualnego uczelnia może pobierać opłaty.


8. Administracja i finanse

§52


1.  Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, w zakresie nieobjętym ustawą.
2.  Działalność gospodarczą uczelnia może realizować na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez wydzieloną działalność gospodarczą, tworząc podmioty gospodarcze lub nabywając w nich udziały (zakłady, spółki, spółdzielnie, fundacje itp.).
3.  Źródłem finansowania działalności uczelni są wnoszone przez studentów opłaty związane z odbywaniem studiów, opłaty za zajęcia dydaktyczne i szkoleniowe (m.in. studia podyplomowe, kursy dokształcające), dochody z odpłatnej działalności badawczej i doradczej, dochody z działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, parku technologicznego i innych jednostek organizacyjnych uczelni, dochody z wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo działalności gospodarczej prowadzonej w formie uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, dochody z wyodrębnionej organizacyjnie działalności wydawniczej, spadki, zapisy, subwencje, dotacje osób prawnych oraz udział w działalności  innych podmiotów gospodarczych.
4.  Prowadzona przez uczelnię działalność edukacyjno-oświatowa (studia, studia podyplomowe i kursy dokształcające) oraz prowadzone wyodrębnione w strukturze uczelni (organizacyjnie i finansowo) formy działalności gospodarczej wym. w ust. 1, z których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową uczelni, nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
5.  Wyodrębnienie w strukturze uczelni (organizacyjnie i finansowo) form działalności gospodarczej, o których mowa w ust.1, następuje na podstawie zarządzenia rektora określającego tryb, zasady i regulamin funkcjonowania wraz z wyodrębnionym kontem księgowym.

§53


1.  W ramach zysków uzyskanych z działalności uczelni mogą być tworzone z własnych środków:
1)  dla studentów: fundusz nagród, pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg),
2)  dla pracowników: fundusz nagród, fundusz stypendiów naukowych, fundusz świadczeń pomocy materialnej dla nauczycieli akademickich na samokształcenie, fundusz socjalny, którego wysokość procentową określa ustawa oraz inne fundusze celowe.
2.  Na fundusz stypendialny nie mogą być przekazywane środki przewidziane na pomoc materialną dla studentów pochodzące z budżetu państwa.
3.  Decyzję w sprawie przyznania studentowi nagrody podejmuje rektor na wniosek dziekana, rady wydziału, uczelnianej rady samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy.
4.  Decyzję w sprawie przyznania studentowi środków z funduszu pomocy materialnej podejmuje wydziałowa komisja stypendialna, zgodnie z obowiązującym w uczelni regulaminem zaopiniowanym przez uczelnianą radę samorządu studenckiego.
5.  Dla nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników uczelni decyzje w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 2 podejmuje rektor.

9. Likwidacja uczelni

§54


1.  Założyciel może podjąć decyzję o likwidacji uczelni w przypadku braku środków finansowych umożliwiających kontynuowanie działalności.
2.  Postawienie uczelni w stan likwidacji następuje również w przypadku:
1)  odmowy przedłużenia pozwolenia na utworzenie uczelni,
2)  wygaśnięcia pozwolenia, o którym mowa w pkt 1,
3)  cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni i nakazania jej likwidacji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 likwidacja uczelni wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
4.  O postawieniu uczelni w stan likwidacji założyciel bezzwłocznie zawiadamia ministra w


Wyższa Szkoła Umiejętności
im. St. Staszica w Kielcach
ul. Karczówkowska 5a

tel. 41 243-51-30
Numer konta: 
ING BŚ w Katowicach I O/ Kielce
32 1050 1416 1000 0005 0038 9929


uczelniawsu@gmail.com
dziekanwsu@gmail.com
rektorwsu@gmail.com

Dziekanat, Kasa, Odbiór dyplomów
czynne w dniach:

Wtorek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00

 

Dyżury Rektora
Wtorek, Piątek  12.00 - 14.00

Dyżury Dziekana
Wtorek 9.00 - 12.00
Pozostałe dni kontakt: 506 411 252

 

width=

0585e74a268d4e096f41c93a968505d4.jpg